Nečekané těhotenství

Základní informace o lekci

Úroveň provádění: všeobecná prevence

Oblast zaměření: specifická prevence, prevence sexuálního rizikového chování

Cílová skupina: děti staršího školního věku (8. a 9.ročník ZŠ), nezasažená populace bez výrazné zdravotně – sociální zátěže

Forma: interaktivní, metody prožitkové výuky s důrazem na interakci žáků s jejich zpětnou vazbou (hraní rolí, imaginace, modelové situace, diskuse v komunitním kruhu, práce v týmech apod.)

Časová dotace: 2 x 90 min ve dvou setkáních

Východiska

Období dospívání může být obdobím rozvoje rizikového sexuálního chování, které může negativně ovlivňovat jedince, který se ho dopouští, v čase, kdy se odehrává, i v budoucnosti.

K rizikovému sexuálnímu chování patří mimo jiné předčasný začátek pohlavního života, náhodné známosti, promiskuita, prostituční chování, prezentování vlastních explicitně erotických materiálů na internetu, styk bez použití kondomu mimo dlouhodobé partnerství, kde se předpokládá věrnost partnerů.

Předčasný začátek intimního života je spojen s mnohými riziky, mezi nimi i s nečekaným těhotenstvím a jeho následky.

Lekce Nečekané těhotenství je vhodným nástrojem, jak žákům pomoci se v tématu orientovat a rizikovému chování předejít.

Popis lekce

V úvodní hodině prvního setkání si žáci připomínají principy lidské plodnosti, početí a průběh zdravého těhotenství a porodu. Ve druhé hodině zkoumají příběhy nečekaného těhotenství, čím v této situaci lidé procházejí a jaké mají možnosti řešení. V závěrečné části prvního setkání hledají odpověď na otázku, jak těhotenství předejít.

Druhé setkání se věnuje nejprve nečekanému těhotenství, tentokrát v imaginativní hře, kdy žáci hledají, čeho by se v takové situaci nejvíce obávali. Následně se zaměřují na prevenci – zkoumají, kdy jsou na sex připraveni, a kdy a proč se sexem lidé začínají dříve, než jsou připraveni. Významný prostor zde má téma souhlasu se sexem. Dále hledají odpověď na otázku, s kým by chtěli intimitu prožívat. V závěru lekce se žáci věnují antikoncepčnímu kvízu, který má za cíl, aby metody dobře znali, rozuměli jejich benefitům, rizikům i důvodům selhání.

Celá lekce  je zaměřena na podporu zdravého životního stylu a prevenci sexuálního rizikového chování. Směruje a vychovává k odpovědnosti za navazování partnerských vztahů a vede mladé lidi k tomu, aby přistupovali k sexu odpovědně a viděli sex z hlediska zdraví a trvalých partnerských vztahů.

Smyslem lekce je umožnit žákům, aby si sami pro sebe objevili hodnotu lidského života, učili se přijímat vlastní zodpovědnost a do intimity vstupovali dobrovolně a připraveni. Žáci budují své sebevědomí a odolnost proti tlaku vrstevníků. Smyslem je také přivést žáky k poznání, že za svůj život jsou odpovědní sami.

Lekce je završením komplexního programu PRO ŽIVOT. Optimální je, pokud žáci v průběhu základní školní docházky absolvují všechny lekce programu.

Cíle lekce

  • Žáci chápou základní principy lidské plodnosti a početí člověka (tvorba pohlavních buněk, ovulace, menstruace, biologický začátek lidského života – lektor průběhu lekce ověřuje systémem zpětnovazebních otázek).
  • Žáci dokáží rozlišit jednotlivé etapy svého prenatálního vývoje (skupinová práce s modely plodu).
  • Žáci umí popsat, jak probíhá porod (vaginální a císařským řezem)
  • Žáci znají možnosti, jak řešit nečekané těhotenství (dítě si nechat, dítě uvolnit k adopci, ukončit těhotenství), dokáží zvážit důvody, výhody a nevýhody řešení (práce v týmech, hraní rolí v modelových situacích).
  • Žáci popisují své pocity v modelové situaci nečekaného těhotenství, vyhodnocují si svůj postoj (imaginace a diskuse s týmem).
  • Žáci umí rozlišit, co je zodpovědné a nezodpovědné chování v oblasti sexuality, dokáží popsat význam a výhody plánovaného rodičovství, a jak těhotenství předcházet (práce ve dvojicích a týmech, práce s příběhy).
  • Žáci umí pojmenovat, co pro ně znamená být připraven na intimitu (uvědomují si důležitost souhlasu se sexem, vliv tlaku vrstevníků, partnera, alkoholu a dalších návykových látek) a s kým by ji chtěli prožívat (imaginace, diskuse).
  • Žáci  hodnotí spolehlivost a rizika antikoncepčních metod (práce v týmech).

Objednejte program pro své žáky

Srozumitelně podané téma je uzpůsobené potřebám žáků v jednotlivých ročnících základní školy. Rádi navštívíme i vaši školu.

Záměrem programu PRO ŽIVOT je inspirovat žáky k pozitivnímu pohledu na sebe sama, na lidský život a důstojnost, lásku, manželství či partnerství a ukázat pozitivní význam lidské sexuality v partnerském vztahu. Přispět k prevenci sexuálního rizikového chování žáků a k podpoře duševního zdraví.