Back to Top
   

Nečekané těhotenství

1. Základní informace o lekci
Úroveň provádění: všeobecná prevence
Oblast zaměření: specifická prevence: prevence sexuálního rizikového chování
Cílová skupina: děti staršího školního věku (9.ročník ZŠ, 1.ročník SŠ)
Forma: interaktivní
Délka programu: dlouhodobý
Poskytovatel: Národní iniciativa pro život, o.p.s. (NIŽ)

2. Popis lekce
Lekce  je zaměřena na podporu zdravého životního stylu a prevenci sexuálního rizikového chování. Lekce směruje a vychovává k odpovědnosti za navazování partnerských vztahů a vede mladé lidi k tomu, aby přistupovali k sexu odpovědně, zdrženlivě a viděli sex z hlediska zdraví a trvalých partnerských vztahů.
Je završením komplexního programu „Pro život“, který poskytuje NIŽ pro 3., 5. a 9. ročník ZŠ. Optimální je, pokud žáci v průběhu základní školní docházky absolvují všechny lekce programu.
Lektoři využívají metod prožitkové výuky s důrazem na interakci dětí s jejich zpětnou vazbou (např. hraní rolí, imaginace, modelové situace, diskuse v komunitním kruhu, práce ve dvojici apod.)

3. Východiska
Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže – Dokument MŠMT č.j.: 21291/2010-28), příloha č.18 Rizikové sexuální chování: „Rizikové sexuální chování může negativně ovlivňovat jedince, který se ho dopouští, a to jak v čase, kdy se odehrává, tak i v budoucnosti. Následně se může projevit ve vývoji psychiky (např. posun hodnot, posílení manipulativních schopností, oploštělost emocionality), v psychologicko-sexuologické oblasti (např. psychosexuální nezralost, preference patologických sexuálních aktivit, upřednostňování virtuálního erotického materiálu před normálním lidským kontaktem apod.), ve zdravotní (např. pohlavně přenosné nemoci včetně HIV/AIDS, narkomanie) a sociální oblasti (navazování neadekvátních sociálních vazeb, ztráta vztahů nebo nekvalitní vztahové vazby, problémy v rodině atd.)
K rizikovému sexuálnímu chování patří předčasný začátek pohlavního života, vysoká frekvence pohlavních styků, náhodné známosti, promiskuita, prostituční chování, prezentování vlastních explicitně erotických materiálů na internetu, krvavé sexuální praktiky, vaginální, anální a orální styk bez použití kondomu mimo dlouhodobé partnerství, kde se předpokládá věrnost partnerů.
Předčasný začátek intimního života je spojen s mnohými riziky, mezi nimi i s nečekaným těhotenstvím a jeho následky.“

4. Cíle lekce

  • Žáci chápou základní principy lidské plodnosti a početí člověka (tvorba pohlavních buněk, ovulace, menstruace, biologický vznik lidského života – lektor průběhu lekce ověřuje systémem zpětnovazebních otázek).
  • Žáci dokáží rozlišit jednotlivé etapy svého prenatálního vývoje (skupinová práce s modely plodu).
  • Žáci umí popsat, jak probíhá porod (vaginální a císařským řezem)
  • Žáci znají možnosti, jak řešit nečekané těhotenství (dítě si nechat, dítě uvolnit k adopci, ukončit těhotenství), dokáží zvážit výhody a nevýhody řešení (práce v týmech, hraní rolí v modelových situacích).
  • Žáci popisují své pocity v modelové situaci nečekaného těhotenství, vyhodnocují si svůj postoj (imaginace a diskuse s týmem).
  • Žáci umí rozlišit, co je zodpovědné a nezodpovědné chování v oblasti sexuality, dokáží popsat význam a výhody plánovaného rodičovství, a jak těhotenství předcházet (práce ve dvojicích a týmech, práce s příběhy).
  • Žáci umí pojmenovat, co pro ně znamená být připraven na intimitu (uvědomují si důležitost souhlasu se sexem, vliv tlaku vrstevníků, partnera, alkoholu a dalších návykových látek) a s kým by ji chtěli prožívat (imaginace, diskuse).
  • Žáci  hodnotí spolehlivost a rizika antikoncepčních metod (práce v týmech).

5. Cílová skupina:
Věk: Starší školní věk
Náročnost: Nezasažená populace bez výrazné zdravotně-sociální zátěže
Instituce: Žáci základních a středních škol (9.ročník ZŠ, 1. ročník SŠ).
Lekce je uzpůsobena svým tematickým rozsahem, hloubkou záběru i náročností možnostem, potřebám a věku žáků 9. tříd ZŠ. Cíle i metody jsou v souladu s příslušnými metodickými doporučeními MŠMT. Lekce prošla pilotáží na základních školách, zpětnou vazbou od vyučujících i metodiků. Lekce je pravidelně obsahově i metodicky aktualizována a pomocí evaluačních nástrojů korigována.

6. Časová struktura
Realizace lekce je optimalizována na 2 x 90 min a to ve dvou setkáních.

7. Obsah lekce
Lekce je rozdělena do dvou setkání, v průběhu jednoho týdne. Čas mezi setkáními slouží posluchačům k tomu, aby mohli nad tématem přemýšlet a připravili se k diskusím. Lekce probíhají interaktivní formou, využívají komunitní kruh, diskusi, práci ve dvojicích, skupině, hraní rolí, imaginace, modelové situace a motivační příběhy.
Obsah lekce je zaměřen na biologickou, psychologickou a sociální dimenzi rodičovství, na zvýšení znalostí týkajících se lidské plodnosti, početí a prenatálního vývoje, a rizik předčasného vstupu do intimity, včetně nečekaného těhotenství. Smyslem lekce je umožnit žákům, aby si sami pro sebe objevili hodnotu lidského života, učili se přijímat vlastní zodpovědnost a do intimity vstupovali dobrovolně a připraveni. Žáci budují své sebevědomí a odolnost proti tlaku vrstevníků. Smyslem je také přivést žáky k poznání, že za svůj život jsou odpovědní sami.