Dobrodružství dospívání

Základní informace o lekci

Úroveň provádění: všeobecná prevence

Oblast zaměření: specifická prevence, prevence sexuálního rizikového chování a podpora duševního zdraví

Cílová skupina: děti středního školního věku (5. a 6.ročník ZŠ), nezasažená populace bez výrazné zdravotně – sociální zátěže

Forma: interaktivní, metody prožitkové výuky

Časová dotace: 2 x 45min

Východiska

Žáci v tomto věku procházejí náročným obdobím dospívání, kdy se mění jejich tělo, prožívají silné emoce a formuje se jejich osobnost, postoje a hodnoty. Je to období, v němž mají zvýšenou potřebu rozumět těmto změnám a být ujištěni o vlastní hodnotě. Současně se začínají zajímat o druhé a lidskou sexualitu.  Potřebují prostor pro bezpečné a otevřené kladení otázek.

Popis lekce

V úvodní části lekce si žáci krátce připomínají  rozdíly ve stavbě těla muže a ženy a základy lidské reprodukce. V hlavní části se zabývají procesem dospívání, jak se projevuje na jejich těle, v emocích a vztazích.

Celá lekce probíhá interaktivní formou výkladu a jednoduchých aktivit a her, které žákům pomohou si téma zvnitřnit, prožít a upevnit.

Lekce Dobrodružství dospívání je druhou lekcí z komplexního programu PRO ŽIVOT. Optimální je, pokud žáci v průběhu základní školní docházky absolvují všechny lekce programu.

Cíle lekce

  • Žáci znají rozdíly ve stavbě těla muže a ženy.
  • Žáci si opakují funkci pohlavních buněk a průběh početí.
  • Žáci si uvědomují svou jedinečnost.
  • Žáci si uvědomují, že každé období má v životě své místo pro další cestu životem.
  • Žáci se seznamují s fyzickými změnami v dospívání, vč. menstruace a poluce.
  • Žáci se učí rozumět svým emocím, pocitům a náladám
  • Žáci nacházejí odpovědi na otázku, kdy je jim ve vztazích dobře a co do vztahů nepatří
  • Žáci nacházejí v modelových situacích, jak čelit výzvám dospívání.
  • Žáci se učí říct si o pomoc v obtížných situacích.

Objednejte program pro své žáky

Srozumitelně podané téma je uzpůsobené potřebám žáků v jednotlivých ročnících základní školy. Rádi navštívíme i vaši školu.

Záměrem programu PRO ŽIVOT je inspirovat žáky k pozitivnímu pohledu na sebe sama, na lidský život a důstojnost, lásku, manželství či partnerství a ukázat pozitivní význam lidské sexuality v partnerském vztahu. Přispět k prevenci sexuálního rizikového chování žáků a k podpoře duševního zdraví.