Etický kodex

Zásady poskytování programu „Pro život” – poskytovatel:

 • dodržuje odborné standardy kvality a etické normy
 • uplatňuje pozitivní orientaci preventivních programů
 • reaguje na identifikované potřeby cílové skupiny
 • klade důraz na interakci a aktivní zapojení cílové skupiny
 • dbá na cílenost a srozumitelnost předávaných informací
 • dodržuje komplexnost a návaznost programů

Etický kodex

Etický kodex je pro pracovníky programu závazný, je jedním z klíčových nástrojů pro zachování vysoké kvality služeb.

 • Činnost a aktivity organizace jsou založeny na hodnotách důstojnosti každé lidské osoby a lidských práv, která jsou vyjádřena v Chartě lidských práv Spojených národů a v Listině základních práv a svobod; dále se řídí zákony tohoto státu.
 • Pracovník ctí nezadatelnou důstojnost každé osoby bez ohledu na její původ, etnickou příslušnost, mateřský jazyk, věk, zdravotní stav, sexuální orientaci, ekonomickou situaci, náboženské vyznání, politické přesvědčení a bez ohledu na to, jak se podílí na životě celé společnosti.
 • Mezi základní hodnoty řadíme lidskou důstojnost, svobodu, právo na seberealizaci, soukromí, důvěrnost a autonomii.
 • Právo každého jedince na seberealizaci má hranici, pokud dochází k omezení takového práva u druhých osob.
 • Profesionální odpovědnost má prioritu před osobními zájmy.
 • Pracovník respektuje klienta jako rovnocenného partnera se všemi občanskými právy a povinnostmi, včetně jeho zodpovědnosti za své zdraví.
 • Respektování osobnosti a lidské důstojnosti
  – pracovník dodržuje tyto postoje:
  – východiskem při jednání s účastníkem programu je úcta k osobě a k její důstojnosti,
  – úcta k individualitě a respekt k odlišnosti,
  – nesnižuje se důstojnost klienta ani v emočně vypjaté situaci,
  – respektuje právo klienta vyjádřit vlastní názory, postoje, pocity, přání, potřeby a rozhodnutí,  
  – ctí a naplňuje právo klienta na podložené informace.
 • Respektování práva na soukromí a důvěrnosti sdělení.
  – data a informace požaduje jen s ohledem na potřebnost při zajištění služeb ve prospěch klienta, – považuje vše, co je vysloveno účastníky, za důvěrné (citlivé údaje),
  – žádnou informaci o klientovi nepoužije bez jeho souhlasu,
  – pokud použije získané informace (např. ke studijním účelům
  – kazuistiky, statistické zpracování, zprávy pro instituce), vždy garantuje anonymitu osobních a citlivých údajů.
 • V případě střetu zájmů pracovník včas upozorní klienta na tuto možnou kolizi a odkáže jej na možnost nebo organizaci, kde tato okolnost nehrozí.
 • Profil pracovníka:
  – je vybaven dostatečnou mírou odborných informací,
  – stále prohlubuje své znalosti, samostudiem, případně celoživotním vzděláváním,
  – projevuje dobrou vůli pomáhat na základě znalostí, dovedností a zkušeností jednotlivcům i skupinám při jejich rozvoji,
  – pohotově reaguje na dění ve skupině, dovede rozlišit, nakolik má rozvinout téma,
  – je zdvořilý a jedná podle pravidel společenského chování,
  – vyzařuje úctu a respekt,
  – srozumitelně se vyjadřuje,
  – oceňuje přátelskou atmosféru a humor, aktivně ji vytváří,
  – při reakci na názor účastníka mu vždy dovede projevit ocenění,
  – v případě řešení problémů hledá možnosti, jak příslušníky cílové skupiny do řešení zainteresovat.
 • Pracovník je povinen zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které se dozvěděl v souvislosti se svým působením v preventivním programu a které se vztahují k cílové skupině;

Práva účastníků

Klientem se rozumí objednavatel programu, tedy škola, školské zařízení, skupina účastníků, tedy zpravidla třída a jednotlivec – žák, rodič, zákonný zástupce.

 • Program je klientům dostupný bez ohledu na rasu, původ, národnost, pohlaví, náboženské vyznání, politické přesvědčení, právní či společenské postavení a socioekonomické možnosti.
 • S ohledem na povahu programu se zohledňuje věk účastníků, aby byla zachována pedagogická zásada přiměřenosti, ze stejného důvodu se zohledňuje případný nefyziologický psychický stav.
 • Klient má právo být seznámen s posláním a cíli programu i organizace.
 • Klient má právo na kvalifikované zajištění programu (odborná, profesionální práce, prováděná s porozuměním).
 • Účastník preventivního programu má právo na to, že:
  a. je respektován jako svébytná osoba,
  b. je respektována jeho lidská důstojnost,
  c. je respektována jeho svobodná vůle,
  d. je pro něj vytvořeno podpůrné prostředí bez projevů rizikového chování,
  e. zaujímá vlastní stanoviska a vyjadřuje vlastní názory – při zachování pravidel komunikace,
  f. dostane přiměřený prostor k vyjádření svého názoru v diskusi,
  g. je zachovávána diskrétnost a průběh programu se nezveřejňuje mimo skupinu (s výjimkou intervize a supervize – anonymně – a situací, kdy je klienty dán výslovný souhlas),
  h. je tedy zachováno soukromí účastníka a důvěrnost jeho sdělení,
  i. v rámci preventivního programu organizace nezískává a neukládá jeho osobní údaje,
  j. je dodržován soulad s veškerou platnou legislativou.
 • Účastník nebo jeho zákonný zástupce má právo zbavit lektora jeho mlčenlivosti o skutečnostech, které se ho týkají, a to písemným prohlášením; výjimkou je oznamovací povinnost, vyplývající ze zákona.
 • V případě potřeby jsou účastníkovi dostupné informace a poradenství při řešení osobního problému a doporučení následné péče; pracovník programu účastníka v tomto postupu podporuje.
 • Účastník má právo na podání stížnosti a je mu přístupný stanovený postup podání stížnosti. (viz samostatná směrnice)
 • Práva a povinnosti klienta a poskytovatele programu jsou uvedeny v „Smlouvě o realizaci programu“.

Jak si stěžovat

 • Objednavatel, klient cílové skupiny i jeho zákonný zástupce mají právo podat stížnost na kvalitu poskytovaných služeb z obsahových, metodických, organizačních i jiných důvodů, při porušení profesionálního přístupu či překročení etické hranice.
 • Stížnost je možné podat osobně kterémukoliv lektorovi či vedoucímu zaměstnanci Poskytovatele, telefonicky na tel. 776449232, elektronicky na info@niz.cz nebo písemně na adresu Poskytovatele.
 • Stížnost Objednavatel vyhodnotí a do 14 dní prokazatelně informuje stěžovatele o jeho zjištěních a případných možnostech řešení.
 • Pokud nedojde ke shodě, má objednavatel možnost obrátit se se stížností také na zakladatele Poskytovatele či certifikační orgán, případně přímo na MŠMT.
 • Objednavatel má povinnost předat Poskytovateli stížnost, kterou obdržel od účastníků PP nebo jejich zákonných zástupců.
 • Každá stížnost ze strany žáků je následně projednána s vedoucím PP, je o ní sepsán zápis, který je po konzultaci založen a archivován ve složce k tomu určené.
 • Stížnosti je nutné ve všech případech podávat neprodleně, na pozdější stížnost nemusí být brán zřetel. Zápisy o stížnostech slouží jako podklady k poradám, supervizním a garančním setkáním a ke zkvalitňování poskytovaných služeb.