Primární prevence

Poslání programu PRO ŽIVOT

Posláním certifikovaného programu PRO ŽIVOT je poskytovat všeobecnou primární prevenci v oblasti sexuálního rizikového chování na školách a přispívat tak k dlouhodobé preventivní strategii ve spolupráci se školskými zařízeními a dalšími institucemi, které pracují s dětmi a mládeží. Program obsahuje tři na sebe navazující lekce: Moje cesta na svět, Dobrodružství dospívání  a Nečekané těhotenství.

Program PRO ŽIVOT má ambici přispět do širšího komplexu preventivní péče a může být součástí preventivního působení na několik úrovních:

  1. Program PRO ŽIVOT – součást preventivního působení školy v oblasti prevence sexuálního rizikového chování. Optimálně jde o dlouhodobou spolupráci se školou tak, aby žáci mohli v průběhu své školní docházky absolvovat všechny lekce programu.
  2. Konzultační činnost – konzultace a poradenství pedagogům v rámci následného hodnocení lekcí a doporučení pro další práci se skupinou.
  3. Informační servis – kontakty na návaznou síť služeb, na mapu pomoci, včetně Poradny PRO ŽIVOT, odkazy na odbornou literaturu, na další odborná zařízení (OSPOD, PČR, krajský/okresní metodik prevence, PPP apod.)

Cíle programu PRO ŽIVOT

Hlavním cílem je minimalizace a předcházení rozvoje rizik v oblasti sexuálního rizikového chování.
Dílčími cíli jsou podpora třídních učitelů a metodiků prevence.
Záměrem programu je inspirovat žáky k pozitivnímu pohledu na sebe sama, na lidský život a důstojnost, lásku, manželství či partnerství a ukázat pozitivní význam lidské sexuality v partnerském vztahu. Přispět k prevenci sexuálního rizikového chování žáků, mezi které patří předčasné zahájení pohlavního života, promiskuita, nechráněný pohlavní styk, pohlavní styk s rizikovými partnery, předčasné mateřství a rodičovství.

Program, v souladu s RVP a doporučením MŠMT k tématu sexuálního rizikového chování oslovuje žáky už od mladšího školního věku.

Program PRO ŽIVOT v jednotlivých lekcích:

  • Seznamuje s průběhem a projevy dospívání v těle, emocích a vztazích, jako přirozené součásti lidského života. 
  • Seznamuje s principy lidské plodnosti, početím, jako biologickým začátkem života, a s průběhem zdravého těhotenství a porodu.
  • Směruje k odpovědnosti za navazování partnerských vztahů, a vede mladé lidi k tomu, aby přistupovali k sexu odpovědně a viděli sex z hlediska zdraví a trvalých partnerských vztahů.
  • Seznamuje s efektivními principy předcházení těhotenství.
  • Navazuje na průřezové téma Osobnostní a sociální výchovy a předměty Biologie člověka, Občanské výchovy, Výchovy ke zdraví apod.

Odbornost programu PRO ŽIVOT

Preventivní práce je založena na biologii, vývojové psychologii a principech efektivní primární prevence. Výukové modely, které využíváme při některých lekcích, jsou ilustrací biologického vývoje člověka v prenatálním období. Nikdy během programů nepoužíváme obrázky potracených plodů. Považujeme používání takových materiálů za neetické.

Každý lektor je pro práci ve školách odborně vzdělán, včetně vzdělání v primární prevenci, prošel kurzem a testem z biologie, má k dispozici medicínská skripta a další odborné materiály. Celý lektorský tým prochází každoročně náslechy, odbornými školeními, supervizemi, lekce preventivního programu jsou pravidelně revidovány tak, aby odpovídaly potřebám žáků i odborným standardům.

O tom, že je naše práce odborná a vyvážená, svědčí nejen to, že jsme v roce 2018 získali certifikaci odborné způsobilosti  pro programy všeobecné školské primární prevence pro oblast sexuálního rizikového chování, ale také hodnocení metodiků prevence z Pedagogicko – psychologické poradny v Plzni, kteří program navštívili a odborně zhodnotili.