Back to Top
   

Primární prevence

Poslání programu „Pro život“

Posláním certifikovaného programu „Pro život“ je poskytovat všeobecnou primární prevenci v oblasti sexuálního rizikového chování na školách a přispívat tak k dlouhodobé preventivní strategii ve spolupráci se školskými zařízeními a dalšími institucemi, které pracují s dětmi a mládeží. Program obsahuje tři na sebe navazující lekce: Moje cesta na svět, Dobrodružství dospívání  a Nečekané těhotenství.

Program „Pro život“ má ambice přispět do širšího komplexu preventivní péče a může tak být součástí preventivního působení na několik úrovních:

1) Program „Pro život“ – součást preventivního působení školy v oblasti prevence sexuálního rizikového chování. Optimálně jde o dlouhodobou spolupráci se školou tak, aby žáci mohli v průběhu své školní docházky absolvovat všechny lekce programu.

2) Konzultační činnost – konzultace a poradenství pedagogům v rámci následného hodnocení lekcí a doporučení pro další práci se skupinou.

3) Informační servis – kontakty na návaznou síť služeb, odkazy na odbornou literaturu, na odborná zařízení (OSPOD, PČR, krajský/okresní metodik prevence, PPP apod.), na mapu pomoci.

Cíle programu „Pro život“

Hlavním cílem je minimalizace a předcházení rozvoje rizik v oblasti sexuálního rizikového chování.

Dílčími cíljsou podpora třídních učitelů a metodiků prevence.

Záměrem programu je inspirovat žáky k pozitivnímu pohledu na sebe sama, na život, na lidskou důstojnost, lásku, manželství či partnerství a ukázat pozitivní význam lidské sexuality ve vztahu lásky. Přispět k prevenci sexuálního rizikového chování žáků, mezi které patří předčasné zahájení pohlavního života, promiskuita, nechráněný pohlavní styk, pohlavní styk s rizikovými partnery, předčasné mateřství a rodičovství.

Program, v souladu s RVP a doporučením MŠMT k tématu sexuálního rizikového chování záměrně oslovuje žáky už od mladšího školního věku, seznamuje s principy lidské plodnosti a početím, jako biologickým začátkem života, směruje a vychovává k odpovědnosti za navazování partnerských vztahů, a vede mladé lidi k tomu, aby přistupovali k sexu odpovědně, zdrženlivě a viděli sex z hlediska zdraví a trvalých partnerských vztahů. Snahou lektorů je, aby mladí lidé získali informace, sebevědomí, úctu k vlastnímu i k nenarozenému životu, k druhému pohlaví, byli povzbuzeni v sebeovládání. Cílem je snížení rizikového chování mládeže a počtu neplánovaných těhotenství.

Navazuje na průřezové téma Osobnostní a sociální výchovy + předměty Biologie člověka, Občanské výchovy, Výchovy ke zdraví apod.

Odbornost programu „Pro život“

Preventivní práce je založena na biologii, vývojové psychologii a principech efektivní primární prevence. Výukové modely, které využíváme při některých lekcích, jsou ilustrací biologického vývoje člověka v prenatálním období. Nikdy během programů nepoužíváme obrázky potracených plodů. Považujeme používání takových materiálů za neetické.

Každý lektor je pro práci ve školách odborně vzdělán, včetně vzdělání v primární prevenci, prošel kurzem a testem z biologie, má k dispozici medicínská skripta a další odborné materiály. Celý lektorský tým prochází každoročně náslechy, odbornými školeními, supervizemi, lekce preventivního programu jsou pravidelně revidovány tak, aby odpovídaly potřebám žáků i odborným standardům.

O tom, že je naše práce odborná a vyvážená, svědčí nejen to, že jsme v roce 2018 získali certifikaci odborné způsobilosti  pro programy všeobecné školské primární prevence pro oblast sexuálního rizikového chování, ale také hodnocení metodiků prevence z Pedagogicko – psychologické poradny v Plzni, kteří program navštívili a odborně zhodnotili.