Back to Top
   

Moje cesta na svět

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Základní informace o lekci
Úroveň provádění: všeobecná prevence
Oblast zaměření: specifická prevence: prevence sexuálního rizikového chování
Cílová skupina: děti mladšího školního věku (3.+4.ročník ZŠ)
Forma: interaktivní
Délka programu: dlouhodobý
Poskytovatel: Národní iniciativa pro život, o.p.s. (NIŽ)

2. Popis lekce
Posláním lekce je inspirovat žáky k pozitivnímu pohledu na sebe sama, na život, na lidskou důstojnost, lásku, manželství či partnerství a ukázat pozitivní význam lidské sexuality ve vztahu lásky.

V první části lekce se žáci přiměřeně věku seznamují s průběhem početí. Ve druhé části s prenatálním vývojem a s porodem. Celý program probíhá interaktivní formou výkladu a jednoduchých aktivit a her, které žákům pomohou si téma zvnitřnit a naučenou látku upevnit. Posláním programu je přispět k prevenci sexuálního rizikového chování žáků ve věku puberty a dospívání.

Je první lekcí z komplexního programu „Pro život“, který poskytuje NIŽ pro 3., 5. a 9. ročník ZŠ. Optimální je, pokud žáci v průběhu základní školní docházky absolvují všechny lekce programu.
Lektoři využívají metod prožitkové výuky s důrazem na interakci dětí s jejich zpětnou vazbou (např. hraní rolí, modelové situace, diskuse v komunitním kruhu, práce ve dvojici apod.)

3. Východiska
Naše děti mají skrze mediální zdroje přístup k obrazům a informacím, které nejsou přiměřené jejich psychickému vývoji, a stává se, že si vytvářejí nezdravé a zmatené představy o intimních oblastech života.
Zde je místo především pro působení rodiny, ale i školních preventivních programů.
Lekce může být vhodným doplňkem v edukačním působení a je určena pro mladší školní věk. Navazuje na témata v předmětu Člověk a jeho svět.

4. Cíle lekce

  • Žáci vypátrají informace o svém narození (detektivní úkol před lekcí + aktivita s úkolem na začátku lekce)
  • Žáci zkoumají, jak si rodiče projevují, že se mají rádi, vyvodí si význam slova sex.
  • Žáci zjistí, jak biologicky vzniká lidský život,  při aktivitě se zipem si představí princip spojení genetických sad při početí.
  • Žáci objevují při práci s modely jednotlivé etapy prenatálního vývoje dítěte, a vyjmenují rizikové látky, které v těhotenství škodí.
  • Žáci si při aktivitě vyzkoušejí pocity těhotné ženy na konci těhotenství – zavazování tkaničky s aktovkou na břiše apod.
  • Žáci chápou, jak se při porodu dostali z těla maminky ven.
  • V závěru lekce jsou žáci schopni odpovědět na otázky: „Jak jsem se dostal dovnitř, jaké to tam je, a jak jsem se dostal ven?“

5. Cílová skupina:
Věk: Mladší školní věk
Náročnost: Nezasažená populace bez výrazné zdravotně-sociální zátěže.
Instituce: Žáci základních škol (3.+4. ročník).
Lekce je uzpůsobena svým tematickým rozsahem, hloubkou záběru i náročností možnostem, potřebám a věku žáků 3. a 4. tříd ZŠ. Cíle i metody jsou v souladu s příslušnými metodickými doporučeními MŠMT. Lekce prošla pilotáží na základních školách, zpětnou vazbou od vyučujících i metodiků. Lekce je pravidelně obsahově i metodicky aktualizována a pomocí evaluačních nástrojů korigována.

6. Časová struktura
Realizace lekce je optimalizována na 2 x 45 min.