Back to Top
   

Nečekané těhotenství

1. Základní informace o lekci
Úroveň provádění: všeobecná prevence
Oblast zaměření: specifická prevence: prevence sexuálního rizikového chování
Cílová skupina: děti staršího školního věku (9.ročník ZŠ, 1.ročník SŠ)
Forma: interaktivní
Délka programu: dlouhodobý
Poskytovatel: Národní iniciativa pro život, o.p.s. (NIŽ)

2. Popis lekce
Lekce  je zaměřena na podporu zdravého životního stylu a prevenci sexuálního rizikového chování. Lekce směruje a vychovává k odpovědnosti za navazování partnerských vztahů a vede mladé lidi k tomu, aby přistupovali k sexu odpovědně, zdrženlivě a viděli sex z hlediska zdraví a trvalých partnerských vztahů.
Je završením komplexního programu „Pro život“, který poskytuje NIŽ pro 3., 5. a 9. ročník ZŠ. Optimální je, pokud žáci v průběhu základní školní docházky absolvují všechny lekce programu.
Lektoři využívají metod prožitkové výuky s důrazem na interakci dětí s jejich zpětnou vazbou (např. hraní rolí, modelové situace, diskuse v komunitním kruhu, práce ve dvojici apod.)

3. Východiska
Rizikové sexuální chování může negativně ovlivňovat jedince, který se ho dopouští, a to jak v čase, kdy se odehrává, tak i v budoucnosti. Následně se může projevit ve vývoji psychiky (např. posun hodnot, posílení manipulativních schopností, oploštělost emocionality), v psychologicko-sexuologické oblasti (např. psychosexuální nezralost, preference patologických sexuálních aktivit, upřednostňování virtuálního erotického materiálu před normálním lidským kontaktem, nejasná, resp. nevyhraněná sexuální orientace apod.), ve zdravotní (např. pohlavně přenosné nemoci včetně HIV/AIDS, narkomanie) a sociální oblasti (navazování neadekvátních sociálních vazeb, ztráta vztahů nebo nekvalitní vztahové vazby, problémy v rodině atd.)
K rizikovému sexuálnímu chování patří předčasný začátek pohlavního života, vysoká frekvence pohlavních styků, náhodné známosti, promiskuita, prostituční chování, prezentování vlastních explicitně erotických materiálů na internetu, krvavé sexuální praktiky, vaginální, anální a orální styk bez použití kondomu mimo dlouhodobé partnerství, kde se předpokládá věrnost partnerů.
Předčasný začátek intimního života je spojen s mnohými riziky, mezi nimi i s nečekaným těhotenstvím a jeho následky. (cit. Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže – Dokument MŠMT č.j.: 21291/2010-28), příloha č.18 Rizikové sexuální chování)

4. Cíle lekce

  • Žáci chápou základní principy lidské plodnosti a početí člověka (tvorba pohlavních buněk, ovulace, menstruace, biologický vznik lidského života – lektor průběhu lekce ověřuje systémem zpětnovazebních otázek).
  • Žáci dokáží rozlišit jednotlivé etapy svého prenatálního vývoje (skupinová práce s modely plodu).
  • Žáci umí rozlišit, co je zodpovědné a nezodpovědné chování v oblasti sexuality, dokáží popsat význam a výhody plánovaného rodičovství (práce ve dvojicích a týmech, práce s příběhy).
  • Žáci znají možnosti, jak řešit nečekané těhotenství, dokáží zvážit výhody a nevýhody řešení (práce ve dvojicích, hraní rolí v modelových situacích.).
  • Žáci v rámci společné diskuse hodnotí spolehlivost a rizika antikoncepčních metod.
  • Žáci popisují své pocity a obhajují svá rozhodnutí v modelové situaci nečekaného těhotenství, vyhodnocují si svůj postoj (práce ve dvojicích, kolečko obav, anketa rozhodnutí a následná diskuse s celým týmem).

5. Cílová skupina:
Věk: Starší školní věk
Náročnost: Nezasažená populace bez výrazné zdravotně-sociální zátěže
Instituce: Žáci základních a středních škol (9.ročník ZŠ, 1. ročník SŠ).
Lekce je uzpůsobena svým tematickým rozsahem, hloubkou záběru i náročností možnostem, potřebám a věku žáků 9. tříd ZŠ. Cíle i metody jsou v souladu s příslušnými metodickými doporučeními MŠMT. Lekce prošla pilotáží na základních školách, zpětnou vazbou od vyučujících i metodiků. Lekce je pravidelně obsahově i metodicky aktualizována a pomocí evaluačních nástrojů korigována.

6. Časová struktura
Realizace lekce je optimalizována na 2 x 90 min a to ve dvou setkáních.

7. Obsah lekce
Lekce je rozdělena do dvou setkání, cca po týdnu. Čas mezi setkáními slouží posluchačům k tomu, aby mohli nad tématem přemýšlet a připravili se k diskusím. Lekce probíhají interaktivní formou, využívají komunitní kruh, diskusi, práci ve dvojicích, skupině, hraní rolí, modelové situace a motivační příběhy.
Obsah lekce je zaměřen na biologickou, psychologickou a sociální dimenzi rodičovství, na zvýšení znalostí týkajících se lidské plodnosti, početí a prenatálního vývoje, a rizik předčasného vstupu do intimity, včetně nečekaného těhotenství. Smyslem lekce je umožnit žákům, aby si sami pro sebe objevili hodnotu lidského života, učili se přijímat vlastní zodpovědnost a do intimity nespěchali. Žáci budují své sebevědomí a odolnost proti tlaku vrstevníků. Smyslem je také přivést žáky k poznání, že za svůj život jsou odpovědní sami.