Back to Top
   

Odborná garance

Komplexní výukový program „Pro život“ organizace Národní iniciativa pro život o.p.s., je program, který poskytuje v průběhu celého základního vzdělávání žákům ucelené, vyvážené a věku odpovídající informace, které se týkají rizikového sexuálního chování.

Rizikové sexuální chování může negativně ovlivňovat jedince, který se ho dopouští, a to jak v čase, kdy se odehrává, tak i v budoucnosti. Následně se může projevit ve vývoji v oblasti psychické, zdravotní, sociální. Orientace v oblasti plánovaného rodičovství a prevence pohlavních onemocnění by měla patřit k základnímu vzdělání každého člověka. Je důležité, aby si mladí lidé například u otázky antikoncepce uvědomili, že jejím účelem není usnadnění „nevázaného sexuálního života“, ale že je to velice důležitá součást plánovaného rodičovství.

Zejména období od dvanácti do patnácti let věku dítěte je obdobím rychlých a velkých tělesných změn. Tím je ovlivněno především vlastní prožívání těla dospívajícího, které je se sexuálním chováním přímo spojené. Dítě by mělo být informováno o všem, co ho zajímá, důležitou však zůstává forma sdělení. Někdy bývá náročné mluvit o sexu otevřeně, jazykem dítěte, a ještě k tomu zachovávat patřičnou dávku intimity, kterou dané téma vyžaduje, a zároveň potřebné profesionální hranice. V ideálním případě by se s informacemi o sexuálním životě děti měly postupně seznamovat od raného dětství. Proto považuji za vhodné, že tento program obsahuje lekce pro 3., 5. a 9. ročník ZŠ.

Lektorky komplexního výukového programu „Pro život“, tak jak jsem mohla supervidovat jejich lektorskou činnost, tento požadavek naplňují. Svým přístupem, neformálností ale zároveň i důrazem na závažnost probíraného tématu, dokáží při lekcích navodit přátelskou atmosféru a díky tomu s dětmi citlivě naváží spolupráci v tak osobním tématu, kterým beze sporu oblast sexuálního chování je.

Dle mého soudu je komplexní výukový program „Pro život“ v souladu se všemi doporučeními MŠMT k realizaci sexuální výchovy na základních školách.

V Českých Budějovicích dne 25. 2. 2018
Mgr. Ing. Renata Švestková, Ph.D.