Back to Top
   

Dobrodružství dospívání

1. Základní informace o lekci
Úroveň provádění: všeobecná prevence
Oblast zaměření: specifická prevence: prevence sexuálního rizikového chování
Cílová skupina: děti středního školního věku (5.+6. ročník ZŠ)
Forma: interaktivní
Délka programu: dlouhodobý
Poskytovatel: Národní iniciativa pro život, o.p.s. (NIŽ)

2. Popis lekce
Posláním lekce je inspirovat žáky k pozitivnímu pohledu na sebe sama, na život, na lidskou důstojnost, lásku, manželství či partnerství a ukázat pozitivní význam lidské sexuality ve vztahu lásky.

V první části lekce se žáci seznamují s rozdíly ve stavbě těla muže a ženy, se základy lidské reprodukce a etapami lidského vývoje od početí k porodu. Ve druhé části se zabývají procesem dospívání a  vztahovými vlastnostmi pro zodpovědné partnerství.
Celý program probíhá interaktivní formou výkladu a jednoduchých aktivit a her, které žákům pomohou si téma zvnitřnit a naučenou látku upevnit.
Posláním programu je přispět k prevenci sexuálního rizikového chování žáků ve věku puberty a dospívání.

Je druhou lekcí z komplexního programu „Pro život“, který poskytuje NIŽ pro 3., 5. a 9. ročník ZŠ. Optimální je, pokud žáci v průběhu základní školní docházky absolvují všechny lekce programu.
Lektoři využívají metod prožitkové výuky s důrazem na interakci dětí s jejich zpětnou vazbou (např. hraní rolí, modelové situace, diskuse v komunitním kruhu, práce ve dvojici apod.)

3. Východiska
Žáci v tomto věku procházejí náročným obdobím dospívání, kdy se mění jejich tělo a formuje osobnost a jejich postoje a hodnoty. Je to období, v němž mají zvýšenou potřebu rozumět těmto změnám a být ujištěni o vlastní hodnotě. Současně se začínají zajímat o druhé pohlaví a lidskou sexualitu. Jejich vnímání bývá deformováno médii. Potřebují prostor pro bezpečné a otevřené kladení otázek.

4. Cíle lekce

  • Žáci si na základě vlastních zkušeností a pocitů osvojují pojmy stud, soukromí, intimita (vzpomínky na rané dětství, divadlo)
  • Žáci se seznamují s prevencí sexuálního zneužívání, čtou nahlas číslo linky bezpečí 116 111
  • Žáci pojmenovávají, čím jsou žena a muž z psychologického a biologického hlediska podobní a čím se liší
  • Žáci vyjadřují svůj názor na otázku: Kdy začal tvůj život, diskutují ve skupinách, učí se obhájit svůj názor a zároveň naslouchat názorům druhých.
  • Žáci si opakují funkci pohlavních buněk, průběhu početí, prenatálního vývoje a porodu.
  • Žáci si uvědomí svou biologickou jedinečnost (aktivita s otiskem prstu).
  • Žáci se seznamují s biologickými a psychickými změnami v dospívání ženy a muže, vč. menstruace a poluce.
  • Žáci hledají vztahové vlastnosti pro partnerský život

5. Cílová skupina:
Věk: střední školní věk
Náročnost: Nezasažená populace bez výrazné zdravotně-sociální zátěže.
Instituce: Žáci základních škol (5.+6. ročník).
Lekce je uzpůsobena svým tematickým rozsahem, hloubkou záběru i náročností možnostem, potřebám a věku žáků 5.a 6. tříd ZŠ. Cíle i metody jsou v souladu s příslušnými metodickými doporučeními MŠMT. Lekce prošla pilotáží na základních školách, zpětnou vazbou od vyučujících i metodiků. Lekce je pravidelně obsahově i metodicky aktualizována a pomocí evaluačních nástrojů korigována.

6. Časová struktura
Realizace lekce je optimalizována na 2 x 45 min.