Back to Top
   

Moje cesta na svět Plus

1. Základní informace o lekci
Úroveň provádění: všeobecná prevence
Oblast zaměření: specifická prevence: prevence sexuálního rizikového chování
Cílová skupina: děti středního školního věku (5.ročník ZŠ)
Forma: interaktivní
Délka programu: dlouhodobý
Poskytovatel: Národní iniciativa pro život, o.p.s. (NIŽ)

2. Popis lekce
Posláním lekce je inspirovat žáky k pozitivnímu pohledu na sebe sama, na život, na lidskou důstojnost, lásku, manželství či partnerství a ukázat pozitivní význam lidské sexuality ve vztahu lásky. V první části se žáci seznamují s rozdíly ve stavbě těla muže a ženy, se základy lidské reprodukce. Ve druhé části procházejí etapy lidského vývoje od početí k porodu a zabývají se a s procesem dospívání , komunikací a vztahovými dovednostmi pro zodpovědné partnerství.
Celý program probíhá interaktivní formou výkladu a jednoduchých aktivit a her, které žákům pomohou si téma zvnitřnit a naučenou látku upevnit.
Posláním programu je přispět k prevenci sexuálního rizikového chování žáků ve věku puberty a dospívání.
Je druhou lekcí z komplexního programu “Pro život”, který poskytuje NIŽ pro 3., 5. a 9. ročník ZŠ. Optimální je, pokud žáci v průběhu základní školní docházky absolvují všechny lekce programu.
Lektoři využívají metod prožitkové výuky s důrazem na interakci dětí s jejich zpětnou vazbou (např. hraní rolí, modelové situace, diskuse v komunitním kruhu, práce ve dvojici apod.)

3. Východiska
Žáci v tomto věku procházejí náročným obdobím dospívání, kdy se mění jejich tělo a formuje osobnost a jejich postoje a hodnoty. Je to období, v němž mají zvýšenou potřebu rozumět těmto změnám a být ujištěni o vlastní hodnotě. Současně se začínají zajímat o druhé pohlaví a lidskou sexualitu. Jejich vnímání bývá deformováno médii. Potřebují prostor pro bezpečné a otevřené kladení otázek.

4. Cíle lekce

  • Žáci pojmenovávají, čím jsou žena a muž z psychologického a biologického hlediska podobní a čím se liší (úvodní aktivita).
  • Žáci si na základě vlastních zkušeností a pocitů osvojují/ uvědomují pojmy stud, soukromí, intimita (evokace – vzpomínky na rané dětství)
  • Žáci nahlas čtou číslo linky bezpečí 116 111 (Lektor seznamuje žáky s prevencí proti sexuálnímu zneužívání)
  • Žáci vyjadřují svůj názor na otázku: Kdy začal tvůj život, diskutují ve skupinách nad touto otázkou, učí se obhájit svůj názor a zároveň naslouchat názorům druhých.
  • Žáci si opakují funkci pohlavních buněk a průběhu početí, prenatálního vývoje a porodu (kvíz a diskuze).
  • Žáci si uvědomí svou biologickou jedinečnost (aktivita s otiskem prstu).
  • Žáci se seznamují s biologickými a psychickými změnami v dospívání ženy a muže, menstruace, poluce.
  • Žáci nacvičují principy zdravé a úspěšné vztahové komunikace (hraní rolí – rodina)

5. Cílová skupina:
Věk: střední školní věk
Náročnost: Nezasažená populace bez výrazné zdravotně-sociální zátěže.
Instituce: Žáci základních škol (5.ročník).
Lekce je uzpůsobena svým tematickým rozsahem, hloubkou záběru i náročností možnostem, potřebám a věku žáků 5. tříd ZŠ. Cíle i metody jsou v souladu s příslušnými metodickými doporučeními MŠMT. Lekce prošla pilotáží na základních školách, zpětnou vazbou od vyučujících i metodiků. Lekce je pravidelně obsahově i metodicky aktualizována a pomocí evaluačních nástrojů korigována.

6. Časová struktura
Realizace lekce je optimalizována na 2 x 45 min.

7. Obsah lekce
Lekce probíhá ve 2 vyučovacích hodinách. Probíhá interaktivní formou, využívá komunitní kruh, diskusi, práci ve skupině, hraní rolí, modelové situace a motivační příběhy.

1. hodina
seznámení s lektorem, tématem, očekávání třídy, pravidla
úvodní hra, práce s domácím úkolem
muž a žena – rozdíly, pohlavní ústrojí, pohlavní buňky, genetika
aktivita „Kdy začal tvůj život?“

2. hodina
prenatální vývoj, porod – práce s modely, prezentací a videi
dospívání – menstruace, poluce, druhotné projevy puberty
láskyplný vztah – chození, vážná známost, manželství
aktivita „Umíme komunikovat?“
tajné otázky žáků + odpovědi lektora
závěr, dotazníčky