Back to Top
   

Ochrana osobních údajů

 1. Správce osobních údajů: Národní iniciativa pro život o.p.s.
  Sídlo: Hodonínská 59   32300 Plzeň;   registrace: rejstřík obecně prospěšných společností vedený u Krajského soudu v Plzni, spisová značka O 94.
  Kontaktní údaje:mail: info@niz.cz
 1. Informujeme Vás, že Správce bude zpracovávat Vaše osobní údaje v rozsahu uvedeném ve formuláři přihlášky do Klubu přátel NIŽ. 
 2. Zpracování osobních údajů je založeno na plnění smlouvy, plnění právních povinností Správcem a na oprávněném zájmu Správce.
 3. Uvedené údaje jsou zpracovávány za těmito účely:
  • Evidence daru (příslibů darů),
  • Statistické účely,
  • Plnění právních povinností správce,
  • Péče o dárce, informování o možnostech dárcovství a o činnostech organizace Národní iniciativa pro život o.p.s .
 1. Vaše osobní údaje budou Správcem uloženy po dobu:
  • po dobu trvání smluvního vztahu (členství v Klubu přátel),
  • po dobu určenou právními předpisy (zejména zákon o účetnictví),
  • a dále po dobu 2 let od posledního kontaktu s Vámi, pokud dříve nepožádáte o výmaz údajů.
 2. Vaše údaje neprodáváme ani jinak nepředáváme dalším stranám vyjma smluvních partnerů, kteří nám umožňují komunikaci s Vámi.
 1.  Vaše práva:
  • právo požadovat informaci, jaké Vaše osobní údaje Správce zpracovává,
  • právo požadovat po Správci vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  • právo vyžádat si u Správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, případně omezit a právo vznést námitku proti zpracování,
  • právo požadovat po Správci výmaz těchto osobních údajů, příp. právo vzít souhlas (byl-li udělen) kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje Správci,
  • právo v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů,
  • právo získat osobní údaje ve strukturované, běžně používaném a strojově čitelném formátu, pokud je zpracování založena na souhlasu nebo na smlouvě