Back to Top
   

Práva účastníků

Klientem se rozumí objednavatel programu, tedy škola, školské zařízení, skupina účastníků, tedy zpravidla třída a jednotlivec – žák, rodič, zákonný zástupce.

 • Program je klientům dostupný bez ohledu na rasu, původ, národnost, pohlaví, náboženské vyznání, politické přesvědčení, právní či společenské postavení a socioekonomické možnosti.
 • S ohledem na povahu programu se zohledňuje věk účastníků, aby byla zachována pedagogická zásada přiměřenosti, ze stejného důvodu se zohledňuje případný nefyziologický psychický stav.
 • Klient má právo být seznámen s posláním a cíli programu i organizace.
 • Klient má právo na kvalifikované zajištění programu (odborná, profesionální práce, prováděná s porozuměním).
 • Účastník preventivního programu má právo na to, že:
  a. je respektován jako svébytná osoba,
  b. je respektována jeho lidská důstojnost,
  c. je respektována jeho svobodná vůle,
  d. je pro něj vytvořeno podpůrné prostředí bez projevů rizikového chování,
  e. zaujímá vlastní stanoviska a vyjadřuje vlastní názory – při zachování pravidel komunikace,
  f. dostane přiměřený prostor k vyjádření svého názoru v diskusi,
  g. je zachovávána diskrétnost a průběh programu se nezveřejňuje mimo skupinu (s výjimkou intervize a supervize – anonymně – a situací, kdy je klienty dán výslovný souhlas),
  h. je tedy zachováno soukromí účastníka a důvěrnost jeho sdělení,
  i. v rámci preventivního programu organizace nezískává a neukládá jeho osobní údaje,
  j. je dodržován soulad s veškerou platnou legislativou.
 • Účastník nebo jeho zákonný zástupce má právo zbavit lektora jeho mlčenlivosti o skutečnostech, které se ho týkají, a to písemným prohlášením; výjimkou je oznamovací povinnost, vyplývající ze zákona.
 • V případě potřeby jsou účastníkovi dostupné informace a poradenství při řešení osobního problému a doporučení následné péče; pracovník programu účastníka v tomto postupu podporuje.
 • Účastník má právo na podání stížnosti a je mu přístupný stanovený postup podání stížnosti. (viz samostatná směrnice)
 • Práva a povinnosti klienta a poskytovatele programu jsou uvedeny v „Smlouvě o realizaci programu“.