Back to Top

Etický kodex

Zásady poskytování programu „Pro život” – poskytovatel:

 • dodržuje odborné standardy kvality a etické normy
 • uplatňuje pozitivní orientaci preventivních programů
 • reaguje na identifikované potřeby cílové skupiny
 • klade důraz na interakci a aktivní zapojení cílové skupiny
 • dbá na cílenost a srozumitelnost předávaných informací
 • dodržuje komplexnost a návaznost programů

Etický kodex
Etický kodex je pro pracovníky programu závazný, je jedním z klíčových nástrojů pro zachování vysoké kvality služeb.

 • Činnost a aktivity organizace jsou založeny na hodnotách důstojnosti každé lidské osoby a lidských práv, která jsou vyjádřena v Chartě lidských práv Spojených národů a v Listině základních práv a svobod; dále se řídí zákony tohoto státu.
 • Pracovník ctí nezadatelnou důstojnost každé osoby bez ohledu na její původ, etnickou příslušnost, mateřský jazyk, věk, zdravotní stav, sexuální orientaci, ekonomickou situaci, náboženské vyznání, politické přesvědčení a bez ohledu na to, jak se podílí na životě celé společnosti.
 • Mezi základní hodnoty řadíme lidskou důstojnost, svobodu, právo na seberealizaci, soukromí, důvěrnost a autonomii.
 • Právo každého jedince na seberealizaci má hranici, pokud dochází k omezení takového práva u druhých osob.
 • Profesionální odpovědnost má prioritu před osobními zájmy.
 • Pracovník respektuje klienta jako rovnocenného partnera se všemi občanskými právy a povinnostmi, včetně jeho zodpovědnosti za své zdraví.
 • Respektování osobnosti a lidské důstojnosti – pracovník dodržuje tyto postoje:
  – východiskem při jednání s účastníkem programu je úcta k osobě a k její důstojnosti,
  – úcta k individualitě a respekt k odlišnosti,
  – nesnižuje se důstojnost klienta ani v emočně vypjaté situaci,
  – respektuje právo klienta vyjádřit vlastní názory, postoje, pocity, přání, potřeby a rozhodnutí, –
  – ctí a naplňuje právo klienta na podložené informace.
 • Respektování práva na soukromí a důvěrnosti sdělení.
  – data a informace požaduje jen s ohledem na potřebnost při zajištění služeb ve prospěch klienta,
  – považuje vše, co je vysloveno účastníky, za důvěrné (citlivé údaje),
  – žádnou informaci o klientovi nepoužije bez jeho souhlasu,
  – pokud použije získané informace (např. ke studijním účelům – kazuistiky, statistické zpracování, zprávy pro instituce), vždy garantuje anonymitu osobních a citlivých údajů.
 • V případě střetu zájmů pracovník včas upozorní klienta na tuto možnou kolizi a odkáže jej na možnost nebo organizaci, kde tato okolnost nehrozí.
 • Profil pracovníka:
  – je vybaven dostatečnou mírou odborných informací,
  – stále prohlubuje své znalosti, samostudiem, případně celoživotním vzděláváním,
  – projevuje dobrou vůli pomáhat na základě znalostí, dovedností a zkušeností jednotlivcům i skupinám při jejich rozvoji,
  – pohotově reaguje na dění ve skupině, dovede rozlišit, nakolik má rozvinout téma,
  – je zdvořilý a jedná podle pravidel společenského chování,
  – vyzařuje úctu a respekt,
  – srozumitelně se vyjadřuje,
  – oceňuje přátelskou atmosféru a humor, aktivně ji vytváří,
  – při reakci na názor účastníka mu vždy dovede projevit ocenění,
  – v případě řešení problémů hledá možnosti, jak příslušníky cílové skupiny do řešení zainteresovat.
 • Pracovník je povinen zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které se dozvěděl v souvislosti se svým působením v preventivním programu a které se vztahují k cílové skupině;