Back to Top

Další vzdělávání pedagogických pracovníků

NIŽ je akreditovanou společností pro další vzdělávání pedagogických pracovníků.

Moje cesta na svět – výuka rodinné a sexuální výchovy na I.stupni ZŠ (MŠMT Č.j.41735/2013-1-960)

je vzdělávací program určený pro vzdělání učitelů I. stupně ZŠ,
metodiky prevence, výchovné poradce, speciální pedagogy
Celková hodinová dotace je 10 hodin.
Odborný garant: PhDr. Dagmar Nechutná, klinický psycholog a psychoterapeut

Obsah vzdělávacího programu:
1. Úvod, začlenění tématu do výuky, Lektor: Mgr. Jana Řezníčková
Seznámení se současnou problematikou výuky rodinné a sexuální výchovy, vyjádření MŠMT k realizaci sexuální výchovy na ZŠ, zařazení do RVP, ŠVP a minimálního preventivního programu ZŠ, zodpovědný přístup pedagoga.. Hodinová dotace: 1 hod.

2. Vývoj člověka od početí k narození, Lektor: MUDr. Lada Eberlová
Přednáška bude věnována jednak vývojové anatomii – posluchači se seznámí se základy gametogeneze, procesu oplodnění, rýhování, vývojem orgánových systémů včetně základních klinických poznámek. Druhá část bude věnována anatomii mužských a ženských pohlavních orgánů, těhotenství a fázím porodu. Cílem výuky je upevnit a rozšířit znalosti v oboru tak, aby byli absolventi kurzu schopni předávat informace jednoduchou, srozumitelnou formou i dětem. Hodinová dotace: 2 hod.

3. Období mladší školní – změny fyziologické a vývojové, Lektor: Mgr. Martina Kočerová
Cílem semináře je představit účastníkům základní specifika vývoje dítěte v období mladšího školního věku a to v oblasti fyzického, duševního a emočního zrání. Dále poukázat na vzájemnou souvislost vývojových specifik daného věkového období a vhodnosti či nevhodnosti aplikace některých pedagogických postupů, metod a forem práce. Realizace semináře bude probíhat na rovině teoretické výuky doplněné sebezkušenostním prvkem. Hodinová dotace: 2 hod.

4. Sebezkušenostní a prožitková lekce, Lektor: Mgr. Jana Řezníčková
Účastníci kurzu se budou moci vrátit ve vzpomínkách do období svého vlastního dětství a zhodnotit, jakým způsobem jim byly předány informace o početí a narození dítěte.Hodinová dotace: 1 hod.

5. Představení programu Moje cesta na svět, Lektor: Mgr. Jana Řezníčková
Seznámení s programem, dvd projekce z realizace programu (v případě možnosti náslech reálné výuky programu na vybrané ZŠ), podrobná metodika, cíle, výukové formy, časové rozvržení v rámci tématického plánu, pomůcky, aktivity, pracovní listy, interaktivní materiál. Hodinová dotace: 3 hod.

6. Závěrečná beseda s reflexí, předání výukového balíčku a osvědčení o absolvování vzdělávacího kurzu, Lektoři: Mgr. Jana Řezníčková, MUDr. Lada Eberlová
Postřehy, vlastní nápady, diskuse, předání výukových materiálů, vyplnění závěrečného evaluačního dotazníku. Hodinová dotace: 1 hod.

V případě zájmu o program kontaktujte administrátora: info@niz.cz