PostHeaderIcon Další vzdělávání pedagogických pracovníků

Národní iniciativa pro život, o.p.s.
Akreditovaná instituce k provádění vzdělávacích programů zaměřených na DVPP pořádá dvoudenní vzdělávací program akreditovaný MŠMT k dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků, č.j. MSMT – 41735/2013-1-960 

Moje cesta na svět – výuka rodinné a sexuální výchovy na I.stupni ZŠ

Vzdělávací program je určen pro vzdělání učitelů I. stupně ZŠ, metodiky prevence, výchovné poradce, speciální pedagogy.

Termín: 17. a 18. 10. 2015 
Místo konání: České Budějovice
Cena kurzu: 1500,-

Přihlásit se můžete zde >>

Obsah  vzdělávacího programu:

1. Úvod, začlenění tématu do výuky, Lektor: Mgr. Jana Řezníčková
Seznámení se současnou problematikou výuky rodinné a sexuální výchovy, vyjádření MŠMT k realizaci sexuální výchovy na ZŠ, zařazení do RVP, ŠVP a minimálního preventivního programu ZŠ, zodpovědný přístup pedagoga.

2. Vývoj člověka od početí k narození, Lektor: MUDr. Lada Eberlová Ph.D.
Přednáška bude věnována jednak vývojové anatomii – posluchači se seznámí se základy gametogeneze, procesu oplodnění, rýhování, vývojem orgánových systémů včetně základních klinických poznámek. Druhá část bude věnována anatomii mužských a ženských pohlavních orgánů, těhotenství a fázím porodu. Cílem výuky je upevnit a rozšířit znalosti v oboru tak, aby byli absolventi kurzu schopni předávat informace jednoduchou, srozumitelnou formou i dětem.

3. Období mladší školní věk – změny fyziologické a vývojové, Lektor: Mgr. Martina Kočerová
Cílem semináře je představit účastníkům základní specifika vývoje dítěte v období mladšího školního věku a to v oblasti fyzického, duševního a emočního zrání. Dále poukázat na vzájemnou souvislost vývojových specifik daného věkového období a vhodnosti či nevhodnosti aplikace některých pedagogických postupů, metod a forem práce. Realizace semináře bude probíhat na rovině teoretické výuky doplněné sebezkušenostním prvkem.

4. Sebezkušenostní a prožitková lekce, Lektor:  Mgr. Jana Řezníčková
Účastníci kurzu se budou moci vrátit ve vzpomínkách do období svého vlastního dětství a zhodnotit, jakým způsobem jim byly předány informace o početí a narození dítěte.

5. Představení programu Moje cesta na svět, Lektor: Mgr. Jana Řezníčková
Seznámení s programem, dvd projekce z realizace programu (v případě možnosti náslech reálné výuky programu na vybrané ZŠ), podrobná metodika, cíle, výukové formy, časové rozvržení v rámci tématického plánu, pomůcky, aktivity, pracovní listy, interaktivní materiál. 

6. Závěrečná beseda s reflexí, předání výukového balíčku a osvědčení o absolvování vzdělávacího kurzu
Postřehy, vlastní nápady, diskuse, předání výukových materiálů, vyplnění závěrečného evaluačního dotazníku.

Ohlasy na přednášky

„Velmi dobrý dojem – poutavý výklad, zapojení dětí do diskuse, okamžité reakce na případné připomínky a vstupy dětí.“

ZŠ Chotěšov, 11/2009

 

Nadace Mezinárodní potřeby - Dlouhodobý partner naší práce

 

Zasílání novinek

Chcete-li dostávat pravidelné informace o našich akcích, můžete se zaregistrovat zde.

Sponzoři a partneři

Nadace Mezinárodní potřeby
Od 1. června 2010 NIŽ spolupracuje s Nadací Mezinárodní potřeby, která v rámci svého programu Zdravá mládež podporuje lektory pracující na základních a středních školách. V naší společnosti získala pro následující rok podporu lektoka Jitka Kultová z Plzně. Podrobnosti najdete na stránkách Nadace.

Magistrát města Plzně, odbor školství
- přidělena dotace ve výši 6 000 Kč na nákup výukových pomůcek pro přednáškovou činnost a na úhradu tel. poplatků pro plzeňský region
- dotace byla v roce 2003 již použita v souladu se smluvními podmínkami

Nadace Preciosa
- přidělena dotace 40 000 Kč na materiálové zabezpečení lektorů (nákup výukových pomůcek pro přednáškovou činnost - modely plodu, videokazety, letáky).
- dotace byla částečně využita v roce 2003 na nákup výukových modelů plodu, zbylá částka byla využita v průběhu roku 2004 na nákup zbývajících pomůcek

F-nadace
- přidělena dotace 39 700 Kč na tisk informačního zpravodaje, úhradu části mzdových nákladů lektorky J. Kultové a na cestovní náklady.
- dotace byla využita v průběhu roku 2004

Úřad práce v Plzni  
- Pro naši plzeňskou lektorku J. Kultovou se nám podařilo získat podporu Úřadu práce v Plzni, na základě které jsme tuto lektorku mohli od 1. února 2003 na 1/2 úvazek zaměstnat. Úřad práce dotoval její mzdové náklady částkou 2 800 Kč měsíčně po dobu 8 měsíců, což nám umožnilo snížit mzdové náklady o 50%.

NIŽ pravidelně podporují finančně jednotlivci i organizace:
KS PLZEŃ
CESTA ŽIVOTA ČESKÝ KRUMLOV A ČESKÉ BUDĚJOVICE
ECM VALTICE

bez vaší podpory by naše práce nebyla možná. DĚKUJEME!